แพทย์และทันตแพทย์ ประจำเกียรติบูรณกุล สหคลินิก

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- ปริญญาโท ระบาดวิทยา โรงเรียนสาธารณสุขจอห์น ฮอปกินส์ บลูมเบิร์ก มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทันตแพทย์หญิงกิตติมา เกียรติบูรณกุล

ทันตแพทย์หญิงกิตติมา เกียรติบูรณกุล
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรทันตกรรมทั่วไป กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

พันตำรวจตรีทันตแพทย์หญิงจิตริณี เกียรติบูรณกุล

พันตำรวจตรีทันตแพทย์หญิงจิตริณี เกียรติบูรณกุล
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขารักษารากฟันและทันตกรรมบูรณะ โรงพยาบาลตำรวจ
- ประกาศนียบัตร นิติทันตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย

ทันตแพทย์จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล

ทันตแพทย์จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน(Doctor of Clinical Dentistry in Orthodontics) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

กลับสู่ด้านบน